top of page

Fifty-one International is een service-club ontstaan uit het verlangen van sommige leden van de Round Tables Belgium Association, die de ouderdomsgrens hadden bereikt, om de waardevolle vriendschap en het gemeenschappelijk ideaal te handhaven die het leven van een service-club hen verschafte.

De geest, die de Ronde Tafels bezielt, is eigen aan deze organisatie, en is in het bijzonder aangepast aan de gemiddelde leeftijd van zijn leden. Zo was het van in het begin uitgesloten een senior Tafel op te richten, die slechts een voortzetting zou zijn van de eerste, en waarvan de geest gevaar zou lopen grondig te worden gewijzigd.

Er werd dus besloten een nieuwe, volkomen autonome beweging te creëren die een volwaardige plaats zou innemen onder de traditionele service-clubs. Aan Richard Kegelart, voorheen voorzitter van de Ronde Tafel nr. 17 van Halle, werd de opdracht gegeven de mogelijkheid te bestuderen tot het oprichten van deze nieuwe service-club en de basis te leggen van haar organisatie.

Na talrijke kontakten met andere verenigingen, en na verzameling van een aanzienlijke dokumentatie, bleek dat een soortgelijke beweging in geen enkel opzicht de belangen van de anderen zou schaden.

Spoedig werd een commissie opgericht, die zich inzette om de middelen te bepalen welke de nieuwe service-club zouden toelaten het vooropgestelde doel te bereiken :

  • bevorderen van vriendschap, achting en verdraagzaamheid ;

  • bijeenkomsten beleggen om wederzijds begrip te ontwikkelen ;

  • initiatieven i.v.m. vrijetijdsbesteding begeleiden en ondersteunen.

 

De organisatie heeft zich grotendeels laten inspireren door de regels die gelden voor de Rotary International, Lion's International en Round Table, aldus hun verwezenlijkingen naar waarde schattend.

 

Om aan de Fifty-One  club een eigen geest te geven, werd door de commissie besloten dat ze minstens toegankelijk zou zijn voor de seniorleden van de Ronde Tafel maar dat ze ook leden buiten die beweging zou recruteren ; de toelatingscriteria zouden heel strikt bepaald worden.

Om het dynamische van zijn beweging te behouden, werd de formule aangenomen waarnaar zij werd benoemd :

 

  • De Fifty-One International is een club voor mensen van alle leeftijden, doch de gemiddelde leeftijd van de clubleden mag de 51 jaar niet overschrijden.

  • Het aantal leden per club is beperkt tot 51.

 

 

Het enthousiasme van de stichter was groot en op 8 maart 1966 werd de stichtingsvergadering gehouden van de eerste Fifty-One club, namelijk deze van Waterloo.

 

De vergaderingen werden regelmatig, dit is tweemaal per maand gehouden. De statuten van de beweging werden opgesteld.

 

Op 21 oktober 1966 werden de zware inspanningen beloond door de officiële stichting van de "Fifty-One International", de ondertekening van de Keure door de stichtende leden en de overhandiging ervan, de volgende dag aan de verantwoordelijken door de burgerlijke autoriteiten van Waterloo en het arrondissement Nijvel. Tezelfdertijd werd de Keure nr.1 officieel toegekend aan de Club van Waterloo.

Om hun steun aan de nieuwkomer onder hen te tonen, woonden talrijke afgevaardigden van de clubs Soroptimist, Rotary, Lion's, Kiwanis en de Ronde Tafel de Plechtigheden van de Overhandiging van de Keure bij.

 

De Fifty-One wil uitdrukkelijk internationaal zijn, in de overtuiging dat men overal, bij alle rassen, mensen van goede wil aantreft, vriendschap kent immers geen grenzen. De stichtende leden wensen dat vanuit Waterloo, bekend om één van de bloedigste veldslagen uit de geschiedenis, een oproep tot verdraagzaamheid en broederlijkheid zou uitgaan naar verre horizonten, een boodschap van vrede en menselijke solidariteit.

 

Los van alle filosofische, radicale of politieke overwegingen zal de Fifty-One International zich inspannen voor een betere verstandhouding onder de mensen, door elkaar beter te leren kennen en zich in dienst van een gemeenschappelijk ideaal te stellen. Vanuit haar open en vriendschappelijke geest zal de Fifty-One International, door het onstuimig enthousiasme van de jonge leden te paren aan de wijze ervaring van de ouderen, een wederzijdse menselijke verrijking in de hand werken en een stimulans zijn voor de hoogste morele waarden.

 

De wens van de Fifty-One International is deze geest zo ruim mogelijk uit te dragen.

 

 

Fifty-One Lokeren

 

De Fifty-One club Lokeren gaf zijn 1ste officiële vergadering op 08/05/1985 en legde zijn stichtingsvergadering op 09/04/1986 onder het voorzitterschap van Marc Engelbeen, toenmalig tandarts te Lokeren en met peetclub St.‑Niklaas.

Fifty-One Lokeren nam reeds verschillende initiatieven voor de gemeenschap, zoals steun aan M.S.-patiënten en hun begeleiding, fietsen voor gehandicapten, meubelen voor door het gerecht geplaatste kinderen, steun aan het strijkatellier, enz.

Fifty-One Logo

Over ons. 

bottom of page